درباره ما:

الکتروکات فعالیت خود را از سال ۹۵ آغار کرده و در زمینه طراحی و ساخت فعالیت می کند مهمترین هدف الکتروکات تولید وسایل کاربردی بجای وسایل تزئینی (دکوری) می باشد

همان گونه که هر کارمند در شغل خود وظایف و مسئولیت هایی دارد هر انسانی در این دنیا وظیفه و رسالتی دارد (مجموعه ای از وظایف ) امیدواریم که بتوانیم وظایفمان را به بهترین نحو ممکن به انجام برسانیم.

برای شروع به تغییر و گام اول باید طرز فکر ما برای چگونه هزینه کردن و به چه اموری پرداختن اصلاح شود که ما این فضا را فرصتی میدانیم برای اصلاح امور و ترقیب افراد برای پرداختن به امور مناسب و مفید

الکتروکات بر این باور است که فردایی بهتر مستلزم تلاش بیشتر امروز است

امید است که این بستری باشد برای ترقیب به اندیشیدن و انتخاب درست