چرا ما امروز خوبیم

ما هیچ شناختی از خود نداریم

چرا گاهی حالمان خوب نیست

چون نمی دانیم

نمی شناسیم

چرا